Çevre Mühendisliği

Çevre mühendisliği, çevreyi insan etkinliklerinden kaynaklanan kirlilikten korumak ve aynı zamanda insanları da kirlenmiş bir çevrenin zararlı etkilerinden korumak amaçlı bir mühendislik alanıdır. Çevre Mühendisliğinin başlıca konuları şunlardır: Su ve atıksu arıtma ve altyapı sistemlerinin tasarım ve yönetimi, hava kirliliği kontrolü, katı ve tehlikeli atık yönetimi, çevre kalitesi yönetimi, doğal çevrenin korunması, kirliliğin kontrolü ve önlenmesinde yasal ve ekonomik uygulamalardır. Çevre Mühendisliği Bölümü, 1994-1995 öğretim yılında lisans öğretimine başlamıştır. Öğretim ve araştırma etkinlikleri 1998 yılından bu yana İki Eylül Kampüsündeki binasında sürdürülmektedir. Bölümde 8 Profesör, 5 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 6 Araştırma Görevlisi, 1 Uzman ve 1 Çevre Yüksek Mühendisi görev yapmaktadır. Çevre Mühendisliği Bölümü, bu mühendislik dalının küresel boyutta kabul görmüş kriterlerine göre eğitim vermektedir. Program süresi 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı ve 4 yıl lisans programı olmak üzere toplam 5 yıldır. Derslerin en az %30’luk bölümü İngilizce olarak verilmektedir. Ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı altında yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Çevre Mühendisliği lisans programı, MÜDEK tarafından 2009-2014 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıllığına akredite edilmiş ve akreditasyon süresi (İkinci Çevrim) 2014 yılında 30 Eylül 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Aynı şekilde, program 2019 yılına kadar EUR-ACE etiketine sahiptir.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Matematik, istatistik bilgilerini edinme ve uygulama becerisi
 • Fizik, kimya ve mikrobiyoloji bilgilerini edinme ve uygulama becerisi
 • Bilgi teknolojileri ve teknik çizim konularında temel bilgi edinme ve uygulama becerisi
 • Mühendislik bilimlerinde bilgi edinme ve uygulama becerisi
 • Sosyal konularda geniş bir dilimde bilgi edinme
 • Çevre bilimleri ve mühendisliğinin uygulama alanlarını kapsayan konularda bilgiedinme ve uygulama becerisi
 • Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
 • Arıtım sistemlerini ve süreçlerini tasarlayabilme becerisi
 • Mühendislik ve çevre problemlerini saptama, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlama, tanımlama ve çözme becerisi
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi
 • Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
 • Disiplinler arası çalışma becerisi
 • Etkin iletişim kurma becerisi
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci geliştirme
 • Mesleki gelişmeleri izleyecek düzeyde genel ve mesleki İngilizce kullanabilme becerisi
 • Çağın ve Türkiye’nin genel sorunları hakkında bilgi
 • Dünyanın ve Türkiye’nin çevre sorunları hakkında geniş bir bilgi birikimi
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 • Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 • Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
 • Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
 • .
 • Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
 • Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
 • Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

İŞ İMKANLARI

Programdan mezun olanlar; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlüklerinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve İl Müdürlüklerinde, diğer Bakanlıklarda (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı vb.), İl ve İlçe Belediyelerinde ve diğer bazı kamu kurumlarında (İller Bankası ve Devlet Su İşleri) gibi kamu kurumlarında çalışabildikleri gibi özel sektörde orta ve büyük ölçekli endüstriyel tesislerde ve fabrikalarda, çevre danışmanlık firmalarında ve çevre teknolojileri geliştiren firmalarda çalışabilmekte veya mühendislik büroları açarak serbest çalışma olanakları da bulunmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
İki Eylül Kampüsü 26555 Tepebaşı/ESKİŞEHİR
0 222 321 35 50/6400

: muhfak@eskisehir.edu.t

: https://www.instagram.com/estucevremuhbolumu/