Rekreasyon

Rekreasyon; rekreasyonel spor branşları, spor fizyolojisi, spor yönetimi, iletişim, motor öğrenme, motor beceri, turizm, kinesiyoloji, sağlık için spor, spor psikolojisi ve program geliştirme konularını içeren disiplinlerarası bir alandır. Rekreasyon Bölümü 2001-2002 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Bölüm birden fazla yabancı dil bilen, yaratıcı ve kaliteli öğrenci yetiştirmek yanında, serbest zaman aktivitelerini planlamayı da amaçlamaktadır. Program öğrencileri işletme, ekonomi, iletişim ve turizm konularında yeterliliğe sahip biçimde eğitim görmektedir. Rekreasyon programı, öğrencilere teorik ve pratik bilgilerini geliştiren dersler sunmaktadır.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Rekreasyon alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olma.
 • Rekreasyon alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibi olma.
 • Rekreasyon alanındaki örgütlerin (GSGM, Federasyonlar, Belediyeler, Üniversiteler, Sağlık kuruluşları vb.) iç ve dış çevre faktörleri, örgüt bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibi olma.
 • Rekreasyon alanına özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olma.
 • Rekreasyon alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibi olma.
 • Rekreasyon alanında yer alan belirli bir meslek, iş ile ilgili detaylı bilgi sahibi olma.
 • Rekreasyon alanındaki ve yakın disiplinlerdeki bilgileri, kuramları, modelleri genel olarak ve iş ortamında kullanma ve yorumlama.
 • Rekreasyon alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip etme, akılcı analizler yapma, yorumlama, katkı sağlama ve değişimlere uyum sağlama.
 • Rekreasyon alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirime.
 • Rekreasyon alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz etme, planlama, uygulama, denetleme ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırma ve geliştirme.
 • Rekreasyon alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanma, hizmet süreçlerini katılımcıyı tatmin edecek biçimde yerine getirme, gözden geçirme, geliştirme, değerlendirme, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulma ve katılımcı tatminini ölçme araçları geliştirme ve kullanma.
 • Rekreasyon alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlama, gerçekleştirme, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunma.
 • Rekreasyon alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanıma, kullanma ve bakımını yaparak koruma.
 • Rekreasyon alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz etme, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve öngörülemeyen ve karmaşık sorunları çözme.
 • Rekreasyon alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip etme ve uygulamada kullanma.
 • Rekreasyon alanındaki uygulamalardan soyut ve kuramsal çıkarımlar yapabilme.
 • Öz değerlendirme yapabilme.
 • Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir biçimde çalışabilme.
 • Ekip üyesi olarak çalışma, sorumluluk alabilme ve ekibi yönetme.
 • Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme ve performanslarını değerlendirme.
 • Karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda, sorunların çözümünde özgün ve özerk olabilme ve kendi başına karar verebilme.
 • Rekreasyon alanı ile ilgili karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren hizmet süreçlerini ve işleri yönetme veya dönüştürme.
 • Kendini ve zamanı yönetebilme ve öz eleştiri yapma.
 • Rekreasyon alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetme.
 • Birlikte çalıştığı kişilerin, sporcuların veya grupların mesleki gelişimlerini yönetme.
 • Mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğini arttırmak için kendi kendine öğrenebilme.
 • Rekreasyon alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ulusal ve uluslararası düzeyde takip etme.
 • Daha fazla sorumluluk alabilmek için bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırarak kişisel ve mesleki olarak kendini sürekli geliştirme.
 • Rekreasyon alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleme ve geliştirme.
 • Bireylerarası ve kültürler arası etkin iletişim kurma ve grup çalışması yapma.
 • Rekreasyon alanı ile ilgili bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere sunma.
 • Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilme.
 • Rekreasyon alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Rekreasyon alanı ile ilgili düzenli olarak sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapma ve bu amaçla bilgi toplama.
 • Rekreasyon alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirme.
 • Rekreasyon alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalma ve sosyal sorumluluk sahibi olma.
 • Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahip olma ve bu konuda gerekli tedbirleri alma.
 • Rekreasyon alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alma.
 • Temel hak ve hürriyetleri gözetme, insanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olma; hoşgörü ve saygı gösterme.
 • Rekreasyon alanı ile ilgili yasal mevzuatı yorumlama ve mevcut varsayımlara sorgulayıcı bakış açısıyla yaklaşma.
 • Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme rekreasyon alanının gerektirdiği şekilde özen gösterme.

İŞ İMKANLARI

Program mezunları; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Fitness ve Spor Merkezleri, Turizm Sektörü, Halk Eğitim Merkezleri, Üniversiteler, Fabrikalar ve Hastanelerde iş bulabilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü
İki Eylül Kampüsü 26555 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

: 0222 321 35 50/6717

: sbf@eskisehir.edu.tr