Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği; genel işletmecilik ile ilgili kavramlar ve yaklaşımlar yanında spor yönetimi, spor hukuku ve spor ekonomisini içeren disiplinlerarası bir alandır. Bölümün amacı ülkemizde eksikliği hissedilen spor yöneticilerini yetiştirmektir. Program, öğrencilere organizasyon becerilerini kazandırmak için teorik ve uygulamalı dersleri geniş bir perspektif içinde sunmayı amaçlamaktadır. Programı başarıyla tamamlayan mezunlara; spor yönetimi ile ilgili spor tesislerinde ve farklı pozisyonlarda (pazarlama, finans, halkla ilişkiler, rekreasyon ve spor tesis işletmesi gibi) bir işe sahip olma; spor disiplinine uzun vadede değer katacak ve sporla bağlantılı yönetsel sorunlara yeni bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Spor yönetimi alanında güncel bilgilere sahip olma.
 • Spor yönetimi alanı ile ilgili temel kuramlara ve ilkelere ilişkin bilgilere sahip olma.
 • Spor yönetimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır hale gelme.
 • Spor yönetimi alanındaki kavram, kuram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleme, verileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme.
 • Yeni spor tesisleri kurulmasında alanıyla ilgili öneriler geliştirebilme.
 • Spor yönetimi alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirme.
 • Spor yönetimi alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibi olma.
 • Spor yönetimi alanına özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olma.
 • Spor yönetimi alanındaki ve yakın alanlardaki önemli sorunlar ve alternatif çözüm yolları konusunda bilgi sahibi olma.
 • Spor yönetimi alanı ile ilgili problem alanlarını tespit edebilme ve sorunların çözümüne yönelme öneriler geliştirebilme.
 • Halkın spora katılımını sağlayabilme.
 • Sporun yaygınlaştırılmasında modern yönetim tekniklerinden yararlanabilme.
 • Spor yönetimi alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip etme, akılcı analizler yapma, yorumlama, katkı sağlama ve değişimlere uyum sağlama.
 • Spor yönetimi alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz etme, planlama, uygulama, denetleme ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırma ve geliştirme.
 • Spor yönetimi alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanıma, kullanma ve bakımını yaparak koruma.
 • Spor yönetimi alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip etme ve uygulamada kullanma.
 • Spor yönetimi alanı ile ilişkili uygulamada karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma.
 • Spor örgütleri bünyesinde çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlama ve yürütme.
 • Spor yönetimi alanında karar alabilme ve alınan kararları uygulama.
 • Spor alanında yönetici veya girişimci olarak liderlik yapma.
 • Spor yönetimi alanındaki teorik bilgileri uygulamaya aktarmada yetki ve sorumluluk becerilerine sahip olma.
 • Spor yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme.
 • Spor yönetimi alanı ile ilgili öğrenme ihtiyaçlarını tespit ederek öğrenmeleri bu ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirme.
 • Spor yöneticiliği ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliğini arttırmak için kendi kendine öğrenebilme.
 • Spor yönetimi alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ulusal ve uluslararası düzeyde takip etme.
 • Daha fazla sorumluluk alabilmek için bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırarak kişisel ve mesleki olarak kendini sürekli geliştirme.
 • Spor yönetimi alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleme ve geliştirme.
 • Spor yönetimi alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek alan ile ilgili düşünceleri ve yeni fikirleri yazılı ve sözlü olarak aktarma.
 • Bir yabancı dili kullanarak spor yönetimi alanındaki bilgileri takip edebilmek ve alanda yer alan diğer meslektaşları ile yazılı ve sözlü iletişim kurabilme.
 • Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Bireyler arası ve kültürlerarası etkin iletişim kurma ve grup çalışması yapma.
 • Spor yönetimi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma.
 • Yönetim alanına ilişkin kavramlar ve kuramlar hakkında bilgi sahibi olma, bu bilgileri spor yönetimi alanına uyarlama ve uygulama.
 • Spor yönetimi alanında liderlik yapma.
 • Spor yönetimi alanı kapsamında bir uzman olarak çalışabilme yeteneğine sahip olma.
 • Spor yönetimi alanı ile ilgili düzenli olarak sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapma ve bu amaçla bilgi toplama.
 • Spor yönetimi alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirme.
 • Spor yönetimi alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalma ve sosyal sorumluluk sahibi olma.
 • Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahip olma ve bu konuda gerekli tedbirleri alma.
 • Spor yönetimi alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alma.
 • Temel hak ve hürriyetleri gözetme, insanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olma, hoşgörü ve saygı gösterme.

İŞ İMKANLARI

Program mezunları; spor kulüplerinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı olarak spor organizasyonlarında veya şirketlerin halkla ilişkiler, pazarlama ve insan kaynakları departmanlarında iş bulabilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü
İki Eylül Kampüsü 26555 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

: 0 222 321 3550/6717 0 222 321 3564

: sbf@eskisehir.edu.tr